جدید ترین ها

15%-
470,000 تومان

آشنایی با فنون

توپ بازی ایکیا مدل Onskad

470,000 تومان
1,410,000 تومان
590,000 تومان
2,150,000 تومان
23%-
360,000 تومان
17%-
320,000 تومان
200,000 تومان
1,530,000 تومان
370,000 تومان
8%-
1,920,000 تومان

پارچ، بطری و لیوان

ماگ ایکیا مدل FARGKLAR

240,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
750,000 تومان
10%-
750,000 تومان
350,000 تومان
950,000 تومان
11%-
980,000 تومان

آبکش و آبگیر

آبکش ایکیا مدل KLOCKREN

950,000 تومان

آسیاب نمک و فلفل

فلفل ساب ایکیا مدل Iharding

890,000 تومان
680,000 تومان

آبکش و آبگیر

آبکش ایکیا مدل Idealisk

1,030,000 تومان
1,060,000 تومان
260,000 تومان
240,000 تومان
2,840,000 تومان
1,140,000 تومان
13%-
750,000 تومان
8%-
350,000 تومان
25%-
300,000 تومان
34%-
470,000 تومان
170,000 تومان
400,000 تومان
38%-
200,000 تومان
18%-

خانه و آشپزخانه

گلدان ایکیا مدل Bintje

140,000 تومان

خانه و آشپزخانه

ارگانایزر ایکیا مدل PARKLA

240,000 تومان
170,000 تومان
120,000 تومان
13%-
840,000 تومان
470,000 تومان
29%-
100,000 تومان
440,000 تومان
360,000 تومان
11%-
169,000 تومان190,000 تومان
30%-
70,000 تومان
50%-
70,000 تومان